Regulamin świadczenia usług na rzecz Użytkowników Kart EgoSim

 § 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia przez Intercom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwaną dalej „Spółką” na rzecz Użytkowników Usług polegających na umożliwieniu dostępu do wirtualnej sieci telefonii komórkowej.

 

§ 2. Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Aktywacja – Aktywacja Pierwotna lub Aktywacja Wtórna,

2. Aktywacja Pierwotna – czynność Użytkownika polegająca na nabyciu Karty EgoSim, umieszczeniu jej w Telefonie Komórkowym bez blokady simlock, włączeniu telefonu komórkowego z kartą EgoSim i uzyskanie czas nie krótszy niż 180 sekund zasięgu którejkolwiek z dostępnych sieci telefonii komórkowych.

3. Aktywacja Wtórna – umieszczenie karty EgoSim w Telefonie Komórkowym bez blokady simlock, włączeniu telefonu komórkowego z kartą EgoSim i uzyskanie czas nie krótszy niż 180 sekund zasięgu którejkolwiek z sieci telefonii komórkowych.

4. Biuro Obsługi Klienta [BOK] – jednostki w strukturze organizacyjnej Spółki, których zadaniem jest udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do realizacji Umowy.

5. Całkowite Zużycie Środków – całkowite wykorzystanie przez Użytkownika jednostek rozliczeniowych z Pakietu.

6. Cennik  cennik usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkowników, zwierający określenie opłat w odniesieniu do rodzaju usługi oraz sposobu naliczania opłat

7. Dezaktywacja – pozbawienie przez Spółkę karty EgoSim jej funkcji pozwalających na korzystanie z Usług przez jej posiadacza,

8. Doładowanie – nabycie lub zwiększenie limitu jednostek rozliczeniowych, zapisanych na koncie Użytkownika w wyniku wniesienia opłaty za usługi określone w Cenniku.

9. Formularz Rejestracyjny Użytkownika – formularz dostępny na stronie www.egosim.pl, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie Rejestracji karty EgoSim.

10. Hasło i Login – poufne ciągi znaków umożliwiające identyfikację Użytkownika dla potrzeb skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę, jak również w celu dokonywania przez Użytkownika innych czynności wynikających z niniejszej Umowy.

11. Karta EgoSim – karta z mikroprocesorem, stanowiąca własność Spółki, udostępniona Użytkownikowi przez Spółkę, umożliwiająca dostęp do usług świadczonych przez Spółkę, z którą związane są: numer MSISDN (Mobile Subscriber ISDN), osobisty numer identyfikacyjny – Kod PIN oraz numer odblokowujący – Kod PUK.

12. Kod PIN – osobisty kod cyfrowy, składający się z 4 znaków, zapewniający Użytkownikowi możliwość jednoznacznego identyfikowania się przy dostępie do Usług świadczonych przez Spółkę.

13. Kod PUK – osobisty kod cyfrowy, składający się z 8 znaków, znoszący blokadę Kodu PIN.

14. Okres Ważności Karty – okres, po którym Karta EgoSim ulega całkowitej Dezaktywacji.

15. Operator Wirtualny – operator wirtualnej sieci telefonii komórkowej, który zawarł umowy z operatorami Sieci Telekomunikacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach, za pomocą którego Użytkownik łączy się z Sieciami Telekomunikacyjnymi Operatorów Współpracujących. Operatorem Wirtualnym jest spółka prawa estońskiego pod nazwą Top Connect OU z siedzibą w Talinie (Estonia), Vaike-Paala 1/Peterburi tee 45, Tallin11415, zarejestrowana w Tallinn, Estonia pod numerem Reg. 10668897.

16. Operator Współpracujący – operator Sieci Telekomunikacyjnej zlokalizowanej i działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, udostępniający swoją sieć telekomunikacyjną w ramach porozumienia z Operatorem Wirtualnym.

17. Pakiet – określona liczba jednostek rozliczeniowych przyznana w ramach danego Doładowania konta lub w ramach Zestawu Startowego.

18. Punkty Sprzedaży – Punkty, które świadczą usługę sprzedaży kart EgoSim. Lista wszystkich punktów sprzedaży znajduje się na stronie www.egosim.pl.

19. Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

20. Punkt Sprzedaży – miejsce obsługujące Użytkowników Usług,

21. Regulamin – niniejszy dokument.

22. Regulamin Oferty Promocyjnej – regulamin zawierający warunki świadczenia usług inne niż określone w niniejszym Regulaminie i Cenniku.

23. Rejestracja Użytkownika – czynność Użytkownika polegająca na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Użytkownika w celu rejestracji w systemach informatycznych Spółki i uzyskania dostępu do niektórych usług.

24. Spółka - Intercom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Solec 81b lok A51, 00-382 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388583, NIP 5252508321, prowadząca działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 9986.

25. Sieć Telekomunikacyjna – sieć telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego, wykorzystywana do świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Użytkownika.

26. Telefon Komórkowy – aparat telefoniczny lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające za pośrednictwem Karty EgoSim korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę, posiadające odpowiedni dokument lub oznaczenie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczony do pracy w Sieciach Telekomunikacyjnych.

27. Umowa – umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, której integralną część stanowią: Regulamin oraz Cennik, a w niektórych przypadkach także promocyjne warunki związane ze świadczeniem usług, z których korzysta Użytkownik, określone m.in. w Regulaminach Oferty Promocyjnej.

28. Usługa – usługa świadczona na podstawie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, z wykorzystaniem Operatora oraz Operatorów Współpracujących,

29. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Spółką Umowę poprzez Aktywację pierwotną, korzysta z usług Spółki przy wykorzystaniu Karty EgoSim i którego Karta EgoSim nie została Dezaktywowana.

30. Zdrapka EgoSim – karta zawierająca zasłonięty ścieralną substancją kod umożliwiający zwiększenie Pakietu przypisanego do Karty EgoSim.

31. Zarejestrowany Użytkownik – użytkownik, który dokonał Rejestracji Użytkownika.

32. Zestaw Startowy – Karta EgoSim wraz z określoną liczbą jednostek rozliczeniowych, zapisanych na koncie Użytkownika.

 

§ 3. Zawarcie i obowiązywanie Umowy, aktywacja pierwotna, aktywacja wtórna

1.    Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika zakupu karty EgoSim i Aktywacji pierwotnej.

2.    Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej, z zastrzeżeniem § 10 pkt 4 oraz 5.

3.    W celu korzystania z zakupionej karty Egosim Użytkownik powinien dokonać jej Aktywacji Pierwotnej w terminie 2 lat od dnia zakupu karty. W przypadku, gdy w tym terminie Użytkownik nie dokona Aktywacji Pierwotnej, Karta EgoSim zostanie Dezaktywowana, a wszelkie środki zawarte w Pakiecie zostaną bezpowrotnie utracone.

4.    Aktywacja Pierwotna może zostać dokonana na terenie każdego państwa, w którym działa Operator Współpracujący. Lista wszystkich państw, na terenie których działa Operator Współpracujący, znajduje się na stronie www.egosim.pl.

5.    Każda zakupiona Karta EgoSim posiada od razu określony Pakiet i nadaje się do korzystania niezwłocznie po Aktywacji Pierwotnej. Ilość jednostek w takim Pakiecie zależy od zakupu konkretnego rodzaju karty EgoSim. Powyższe nie dotyczy przypadku wskazanego w § 10 pkt 1.

6.    Po dokonaniu Aktywacji Pierwotnej Karta EgoSim pozostanie aktywna i gotowa do wykorzystania przez czas nieokreślony nawet po Całkowitym Zużyciu Środków pod warunkiem, iż co najmniej raz na dwa lata Użytkownik dokona Aktywacji Wtórnej karty.

7.    Karta EgoSim pozostanie aktywna i zachowa możliwość wykonywania połączeń oraz przyjmowania połączeń przez cały Okres Ważności Karty, niezależnie od ilości i częstotliwości Doładowań, i będzie działała nawet po Całkowitym Zużyciu Środków, z tym zastrzeżeniem, iż w celu wykonywania Usług płatnych zgodnie z Cennikiem, w szczególności wykonywania połączeń i wysyłania sms-ów oraz mms-ów, Pakiet musi zawierać wystarczającą dla danej Usługi liczbę jednostek. W przypadku braku takiej liczby jednostek, w Okresie Ważności Karty może ona zostać w każdej chwili Doładowana i ponownie wykorzystywana do korzystania z płatnych Usług.

 

§ 4. Rejestracja Użytkownika, zmiana Użytkownika

1.    Użytkownik powinien dokonać Rejestracji Użytkownika poprzez wypełnienie on-line za pośrednictwem strony internetowej www.egosim.pl Formularza Rejestracyjnego Użytkownika lub poprzez złożenie go w Punkcie Sprzedaży osobiście lub poprzez wysłanie go na adres siedziby Spółki.

2.    W toku Rejestracji Użytkownik może podać następujące dane:

a)    w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:

·      imię i nazwisko,

· numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru ewidencyjnego PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,

·      adres korespondencyjny;

b)    w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:

·      nazwę,

·      (numer identyfikacyjny REGON lub NIP, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim,

·      siedzibę i adres korespondencyjny.

3.    Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Użytkownika lub złożeniu go osobiście za pośrednictwem przesyłki na adres siedziby Spółki Użytkownik otrzyma na Telefon Komórkowy, w którym aktywna jest Karta EgoSim wiadomość sms z Hasłem i Loginem niezbędnymi do korzystania z poszczególnych Usług zarezerwowanych dla Zarejestrowanych Użytkowników poprzez stronę internetową Spółki lub telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

4.    Zarejestrowany Użytkownik zbywający Kartę EgoSim zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Spółki o tym fakcie poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego Użytkownika, ze wskazaniem danych nabywcy Karty EgoSim. Obowiązek ten stosuje się analogicznie do nabywcy Karty EgoSim.

5.    W przypadku braku Rejestracji Użytkownika nie będzie on mógł korzystać z Usług zarezerwowanych dla Zarejestrowanych Użytkowników.

 

§ 5. Doładowania

1.    Użytkownik ma możliwość Doładowania konta poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej www.egosim.pl. W tym celu Użytkownik musi podać numer telefonu EgoSim który chcę doładować i opłacić kwotę doładowania poprzez płatności elektroniczne. Po zapłaceniu należnej kwoty Pakiet Użytkownika zostanie powiększony o ilość jednostek wynikających z doładowania w ciągu 1 godziny.

2.    Użytkownik ma możliwość Doładowania konta poprzez zakup Zdrapki EgoSim i wprowadzenie ukrytego na niej unikalnej kombinacji cyfr umożliwiającej zwiększenie wartości Pakietu. W tej sytuacji Pakiet Użytkownika zostanie niezwłocznie powiększony o ilość jednostek wynikających z doładowania, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony sms-em. Zdrapki EgoSim dostępne są w punktach sprzedaży wskazanych na stronie internetowej www.egosim.pl oraz na aukcjach prowadzonych przez Spółkę na portalu allegro.pl.

 

§ 6. Zakres usług

1.    Spółka udostępnia Użytkownikom karty EgoSim, pozwalające na korzystanie w szczególności z usług komunikacji głosowej, wysyłania wiadomości sms i mms, transmisji danych w ramach Sieci Telekomunikacyjnych udostępnionych przez różnych Operatorów Współpracujących z różnych państw. W konsekwencji niektóre usługi mogą różnić się od siebie w zależności od tego, z siecią którego Operatora współpracującego łączy się w danym momencie Karta EgoSim.

2.    Usługi są świadczone w ramach istniejących w danym miejscu i czasie możliwości technicznych. W konsekwencji także jakość usług zależeć będzie od kraju, w którym Użytkownik będzie aktualnie przebywał.

3.    Karta EgoSim łączy się każdorazowo z tym z pośród dostępnych na danym terenie Operatorów współpracujących, który w danym momencie i w danym miejscu ma najsilniejszy sygnał radiowy.

4.    Użytkownicy za pośrednictwem Sieci Telekomunikacyjnej mają dostęp do sieci telekomunikacyjnych Operatorów Współpracujących krajowych i zagranicznych, z którymi zawarte zostały stosowne umowy. Lista Operatorów Współpracujących znajduje się na stronie www.egosim.pl.

5.    Zarejestrowany Użytkownik EgoSim może za pośrednictwem strony www.egosim.pl przeglądać wykaz aktualnych połączeń.

6.    Usługi świadczone na podstawie Umowy oraz Regulaminu wraz z opłatami określa aktualny Cennik.

  1. Cennik jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.egosim.pl. oraz jest dostarczany Zarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatnie wraz z warunkami Umowy lub Umową, jeżeli strony zawarły Umowę w formie pisemnej, a także na każde jego żądanie.
  2. Spółka doręcza na piśmie – z zastrzeżeniem pkt 11 - Zarejestrowanemu Użytkownikowi oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wypowiedzenia w takiej sytuacji Umowy. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.
  3. Na żądanie Zarejestrowanego Użytkownika Spółka dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w tym celu adres poczty elektronicznej.

§ 7. Odpowiedzialność Spółki

1.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku braku możliwości świadczenia Usług podczas realizowania lub prób realizowania przez Użytkownika połączeń w Sieciach Telekomunikacyjnych Operatorów Współpracujących.

2.    Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych wynikające z nieosiągnięcia parametrów technicznych zgodnych ze standardami ETSI przez używany przez Użytkownika Telefon Komórkowy, który nie posiada znaku zgodności z zasadniczymi wymaganiami oraz nie obsługuje poszczególnych rodzajów Usług Telekomunikacyjnych.

3.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    treść informacji przekazywanych lub przesyłanych przez Użytkownika korzystającego z Usług Telekomunikacyjnych i innych usług,

b)    zabezpieczenie danych oraz oprogramowania używanego przez Użytkownika znajdujących się w Telefonie Komórkowym oraz urządzeniach do niego przyłączonych,

c)    szkody wynikłe z braku stosowania przez Użytkownika zabezpieczeń danych, oprogramowania Telefonu Komórkowego i urządzeń do niego przyłączonych - dotyczy to w szczególności ujawnienia osobom trzecim Hasła, Loginu, kodu PIN, kodu PUK lub innych danych potrzebnych do weryfikacji zarejestrowanego Użytkownika. Wyłączenie nie dotyczy okresu po upływie terminu na dezaktywacje Karty EgoSim, wskazanego w § 9.

4.    W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych Użytkownika i innych danych, Spółka zastrzega sobie prawo do identyfikacji Użytkownika podczas kontaktu Użytkownika ze Spółką za pomocą danych przekazanych jej przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym Użytkownika.

 

§ 8. Zobowiązania Użytkownika

1.    Użytkownik zobowiązuje się:

a)    do niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących albo mogących powodować zakłócenia pracy urządzeń aktywnych podłączonych do Sieci Telekomunikacyjnych Operatorów Współpracujących,

b)    nie kierować do Sieci Telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty EgoSim otrzymanej przez Użytkownika, ruchu pochodzącego z innych Sieci Telekomunikacyjnych bez zgody Spółki, Operatora Wirtualnego lub właściwego Operatora Współpracującego,

c)    do korzystania z Usług zgodnie z obowiązującym prawem.

2.    Użytkownik zobowiązuje się do chronienia Karty EgoSim przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zagubieniem lub utratą w inny sposób. Użytkownik odpowiada za skutki wynikające z używania Karty EgoSim przez osoby trzecie do chwili upływu terminu na zablokowanie karty przez Spółkę, wskazanego w § 9 pkt 2. Użytkownik odpowiada za korzystanie przez osoby trzecie z uprawnień Użytkownika określonych w Regulaminie i ich skutki powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie Kodu PIN, Kodu PUK albo Hasła.

3.    Zarejestrowany Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Spółkę o zniszczeniu, uszkodzeniu, zagubieniu, kradzieży lub utracie w inny sposób Karty EgoSim.

 

§ 9. Zgubienie, zniszczenie, uszkodzenie, utrata Karty EgoSim

1.    Zarejestrowany Użytkownik zgłasza zgubienie, zniszczenie, uszkodzenie lub utratę Karty EgoSim poprzez odpowiedni formularz na stronie www.egosim.pl, telefonicznie na numer Biura Obsługi Klienta lub bezpośrednio w siedzibie Spółki. Zgłoszenie może być połączone z żądaniem Dezaktywacji Karty EgoSim Użytkownika.

2.    Po przyjęciu przez Spółkę informacji od Zarejestrowanego Użytkownika niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin, Dezaktywuje Kartę EgoSim w sposób uniemożliwiający korzystanie z Usług świadczonych przez Spółkę i Operatorów Współpracujących i wysyła o tym informację na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

3.    Za skutki wynikające z używania przez osoby trzecie zagubionej lub skradzionej Karty EgoSim spowodowane niezgłoszeniem tego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

4.    Zarejestrowany Użytkownik może wymienić Kartę EgoSim na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku.

 

§ 10. Ponowna aktywacja karty, wydanie duplikatu Karty EgoSim

1.    W przypadku Dezaktywacji karty EgoSim, Zarejestrowany Użytkownik może w terminie dwóch lat od chwili ostatniej Aktywacji wystąpić z żądaniem odpłatnego wydania mu duplikatu katy EgoSim powiązanej z tym samym numerem, z którym powiązana była jego poprzednia Karta EgoSim. Żądanie należy zgłosić za pośrednictwem odpowiedniego formularza poprzez stronę www.egosim.pl, telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Spółki. W takim przypadku Spółka ma obowiązek wydania Zarejestrowanemu Użytkownikowi duplikatu Karty EgoSim. Wydanie nastąpi w terminie 7 dni od dnia prawidłowego zgłoszenia żądania. Opłata za wydanie duplikaty Karty EgoSim jest równa najniższej cenie za Zestaw Startowy na dzień zgłoszenia żądania przez Użytkownika. Na karcie takiej nie będą jednak znajdowały się żadne jednostki Pakietu.

2.    Na żądanie Zarejestrowanego Użytkownika, w terminie dwóch lat od ostatniego logowania się w sieci któregokolwiek z Operatorów Współpracujących, może domagać się ponownej aktywacji swojej karty EgoSim co do której nastąpiła uprzednio Dezaktywacja na żądanie użytkownika. Żądanie ponownej aktywacji Użytkownik powinien skierować za pośrednictwem odpowiedniego formularza poprzez stronę www.egosim.pl, telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Spółki. Wraz ze zgłoszeniem takiego żądania, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych, które przekazał Spółce podczas Rejestracji Użytkownika.

3.    Przy zgłaszaniu żądań o których mowa w pkt. 1 oraz 2, Użytkownik zobowiązany jest przedstawić wszystkie dane wynikające z Formularza Rejestracyjnego Użytkownika oraz posłużyć się ustalonym Loginem i Hasłem.

4.    Po upływie dwóch lat od ostatniej Aktywacji w sieci któregokolwiek z Operatorów Współpracujących ponowna Aktywacja nie będzie możliwa, a Umowa łącząca Użytkownika i Spółkę wygasa

5.    Po upływie dwóch lat od ostatniej Aktywacji w sieci któregokolwiek z Operatorów Współpracujących wydanie Użytkownikowi duplikatu karty nie będzie możliwe, a Umowa łącząca Użytkownika i Spółkę wygasa.

 

§ 11. Zobowiązania Spółki

1.    Spółka zobowiązuje się wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z Umowy oraz Regulaminu z zachowaniem należytej staranności.

2.    Spółka zobowiązuje się do dokonywania Rejestracji Użytkowników na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.

3.    Spółka przyjmuje i rozpatruje reklamacje na warunkach określonych w § 12 Regulaminu.

 

§ 12. Reklamacje

1.    Zarejestrowany Użytkownik może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, poprzez odpowiedni formularz na stronie internetowej www.egosim.pl, telefonicznie na numer telefonu Biura Obsługi Klienta, osobiście lub pisemnie w dowolnym Punkcie Sprzedaży,

2.    Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wysłania prawidłowo wypełnionego formularza za pośrednictwem strony www.egosim.pl, dzień dokonania zgłoszenia telefonicznego pracownikowi Biura Obsługi Klienta, lub dzień otrzymania pisma przez Punkt Sprzedaży – w zależności od sposobu wnoszenia reklamacji.

3.    Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w terminie 14 dni, Spółka poinformuje Użytkownika pisemnie o przyjęciu reklamacji z podaniem nazwy, numeru telefonicznego oraz adresu jednostki rozpatrującej reklamację.

4.    Reklamacja powinna określać:

a)    dane wynikające z Formularza Rejestracyjnego Użytkownika,

b)    określenie przedmiotu reklamacji oraz czasu, w którym miał miejsce przedmiot reklamacji,

c)    przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d)    numer MSISDN (numer telefonu), którego reklamacja dotyczy,

e)    w przypadku, gdy Użytkownik żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności wysokość żądanej kwoty oraz numer rachunku bankowego bądź adresu właściwego do przesłania wpłaty albo wniosek o zwrot żądanej kwoty poprzez zwiększenie wartości Pakietu,

f)      czytelny podpis Użytkownika w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej,

g)    posłużyć się przypisanym Użytkownikowi Loginem i Hasłem – w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną albo telefoniczną.

5.    Reklamacja może zostać złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym Usługa Telekomunikacyjna została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Spółka niezwłocznie powiadamia Użytkownika w terminie wskazanym w pkt 3.

6.    Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

a)    nazwę jednostki Spółki rozpatrującej reklamację;

b)    powołanie podstawy prawnej;

c)    rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;

d)    w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;

e)    w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;

f)      pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

g)    podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Spółkę, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska – w przypadku przekazania informacji w formie pisemnej.

7.    W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:

a)    dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne,

b)    zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą.

8.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej zwrotu lub zapłaty określonej kwoty, kwota ta podlega zwrotowi zgodnie z dyspozycją Użytkownika.

 

§ 13. Biuro Obsługi Klienta

1.    Spółka zapewnia obsługę serwisową świadczonych usług za pomocą Biura Obsługi Klienta.

2.    Użytkownicy mają możliwość:

a)    kontaktu z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.egosim.pl lub telefonicznie na pod wskazanym na tejże stronie numerem telefonu, osobiście w punktach wskazanych na ww. stronie internetowej,

b)    korzystania z usług obsługi w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, tj. w godzinach od 8.00 do 20.00 przez siedem dni w tygodniu w przypadku kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną, w godzinach pracy punktów, o których mowa w lit a) powyżej.

3.    Obsługa Klienta może dotyczyć wszelkich spraw związanych ze świadczeniem usług przez Spółkę na rzecz Użytkowników, a w szczególności:

a)    oferowanych usług i zasad korzystania z tych usług,

b)    przyjmowania reklamacji (dla Użytkowników Zarejestrowanych),

c)    trwających promocji, ofert specjalnych i lojalnościowych.

4.    W toku kontaktów z Biurem Obsługi Klienta, Autoryzacja Użytkowników dokonywana jest za pośrednictwem:

a)    Loginu i Hasła – w przypadku korzystania z formularza, znajdującego się na stronie www.egosim.pl,

b)    Hasła – w przypadku kontaktu telefonicznego,

c)    dokumentu tożsamości – w przypadku kontaktu osobistego.

5.    Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia poufności swojego Hasła i Loginu, a także nie udostępniać Hasła i Loginu osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie jego Hasła lub Loginu przez osobę trzecią. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za następstwa udostępnienia Hasła lub Loginu osobom trzecim.

6.    Spółka może rejestrować treść połączeń z Biurem Obsługi Klienta w celu udokumentowania dyspozycji przekazywanych konsultantom przez Użytkownika i usprawniania obsługi Użytkownika.

 

§ 14. Wygaśnięcie i rozwiązanie Umowy oraz zawieszenie możliwości korzystania przez Użytkownika z usług

1.    Umowa wygasa wskutek utraty przez Operatora Wirtualnego lub Spółkę uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. W takim przypadku Spółka ma prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Użytkownika.

2.    Umowa wygasa po upływie dwóch lat od ostatniej Aktywacji Karty EgoSim lub po upływie dwóch lat od zakupu karty EgoSim, jeżeli w tym terminie Użytkownik nie dokonał Aktywacji Pierwotnej.

3.    Spółka zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) lub zawieszenia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkownika w przypadku:

a)    zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Spółki, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usług wynikających z zawartej Umowy,

b)    udostępniania Usług Spółki lub Operatora Współpracującego innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody odpowiednio Spółki lub Operatora Współpracującego,

c)    gdy Użytkownik będzie kierował do sieci Operatora Współpracującego za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty EgoSim otrzymanej przez Użytkownika, ruch pochodzący z innych sieci telekomunikacyjnych bez zgody Operatora Wirtualnego lub Operatora Współpracującego, lub w przypadku realizowania połączeń za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie (zwanych dalej "Urządzeniami FCT”), których wykorzystywane będą Karty EgoSim działające w Sieci Telekomunikacyjnej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Spółki,

d)    stwierdzenia, że Użytkownik używa Karty EgoSim, korzystając ze skradzionego urządzenia telekomunikacyjnego lub urządzenia nieposiadającego znaku zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

4.    Rozwiązując Umowę w trybie opisanym w ust. 3 powyżej, Spółka zawiadamia o tym Użytkownika, wysyłając wiadomość sms na numer Telefonu Komórkowego Użytkownika, wiadomość elektroniczną na adres e-mail lub pismo na adres korespondencyjny podane w Karcie Rejestracyjnej.

5.    W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Spółka zaprzestaje świadczenia Użytkownikowi Usług, a także Dezaktywuje Kartę EgoSim Użytkownika. Skutkuje to w szczególności brakiem możliwości korzystania z możliwości nawiązywania oraz odbierania połączń i wiadomości sms oraz mms.

6.    W przypadku stwierdzenia podjęcia przez Użytkownika działań, o których mowa w pkt. 3 lit. c), d), Spółka ma prawo zadąć od Użytkownika naprawienia szkody.

 

§ 15. Ochrona danych osobowych oraz Tajemnica telekomunikacyjna

1.    Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

2.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę w celu świadczenia Usług objętych Umową.

3.    Za zgodą Użytkownika jego dane osobowe będą przetwarzane do sprzedaży produktów i usług Spółki oraz podczas działań marketingowych podejmowanych przez Spółkę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych.

4.    Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tzn. w szczególności umożliwia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych i ich poprawianie.

5.    Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować do Spółki drogą elektroniczną lub listownie na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane Osobowe”.

 

§ 16. Obowiązywanie i Zmiana Regulaminu

1.    Regulamin obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2012 roku.

  1. Aktualny Regulamin jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.egosim.pl. oraz jest dostarczany Zarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatnie wraz z warunkami Umowy lub Umową, jeżeli strony zawarły Umowę w formie pisemnej, a także na każde jego żądanie.
  2. Spółka doręcza na piśmie – z zastrzeżeniem pkt 11 - Zarejestrowanemu Użytkownikowi oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wypowiedzenia w takiej sytuacji Umowy. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.
  3. Na żądanie Zarejestrowanego Użytkownika Spółka dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Regulaminie drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w tym celu adres poczty elektronicznej.

 

§ 17. Postanowienia końcowe

5.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Telekomunikacyjnego wraz z przepisami wykonawczymi.

6.    Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Spółki. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.